Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene
Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed
door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u
ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Artikel 1. Definities
1.1. KoeiLeuk: gevestigd te Bladel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 77083881 handelend onder de naam KoeiLeuk.
1.2. Website: de website van KoeiLeuk, te raadplegen via www.koeileuk.nl en alle
bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf een Overeenkomst aangaat met KoeiLeuk en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen KoeiLeuk en Klant, van
welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van KoeiLeuk zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de
Algemene Voorwaarden, zijn deze voor KoeiLeuk slechts bindend, indien en voor zover
deze door KoeiLeuk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing,
maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van KoeiLeuk afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten
van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het
bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
KoeiLeuk kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde
juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van
KoeiLeuk afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke
programmeer- en typefouten.
3.4. KoeiLeuk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten
gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant
van het aanbod van KoeiLeuk en het voldoen aan de daarbij door KoeiLeuk gestelde
voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KoeiLeuk
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de
mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft KoeiLeuk het recht
om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. KoeiLeuk kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien KoeiLeuk op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan,
is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door KoeiLeuk is ontvangen, stuurt KoeiLeuk de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. KoeiLeuk is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de
producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is
vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien KoeiLeuk de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een
nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te
ontbinden.
Pagina 2 van 6
5.5. KoeiLeuk raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader
het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af
te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. KoeiLeuk is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren
zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan
gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met KoeiLeuk binnen
14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te
ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het
reguliere posttarief geeft KoeiLeuk een raming van deze kosten. De verzendkosten die
door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder
de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product
slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan
dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn
ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan KoeiLeuk,
of op andere ondubbelzinnige wijze aan KoeiLeuk kenbaar te maken dat hij van de
aankoop af ziet. KoeiLeuk bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van
Pagina 3 van 6
die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.
Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het
product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
KoeiLeuk
doolandweg, 67
5531 PS, Bladel
6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald
aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft KoeiLeuk de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen. Tenzij KoeiLeuk aanbiedt het product zelf af te halen, mag
KoeiLeuk wachten met terugbetalen tot KoeiLeuk het product heeft ontvangen of tot
Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een
eventuele gewenste procedure vermeld.
Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan KoeiLeuk volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. KoeiLeuk is vrij in
de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd
wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14
dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de KoeiLeuk is gewezen op de te late betaling en KoeiLeuk de Klant een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is KoeiLeuk gerechtigd de
door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10%
over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum
van € 40,-. KoeiLeuk kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en
percentages.
Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door KoeiLeuk een aparte
garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit
voor alle type Klanten.
Pagina 4 van 6
8.2. KoeiLeuk staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek
overeengekomen, staat KoeiLeuk er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient
Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt KoeiLeuk daarvan
in kennis te stellen.
8.4. Indien KoeiLeuk de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met
inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant
betaalde prijs over het product.
Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van
KoeiLeuk, dan kan hij bij KoeiLeuk telefonisch, per e-mail of per post een klacht
indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. KoeiLeuk geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na
ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een
inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal KoeiLeuk binnen 2 dagen na de
ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn
waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht
van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. KoeiLeuk verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.
Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
KoeiLeuk gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit
niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat
geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als
rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt
gegeven.
Pagina 5 van 6
11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per
e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
KoeiLeuk
doolandweg, 67
5531 PS, Bladel
Telefoon: 0636329655
E-mail: koeileuk@gmail.com
KvK-nummer: 77083881
Btw-nummer: NL003146229B58